พนักงานธุรการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 24-30
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา บัญชี
รายได้: 16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี
ลักษณะงาน: 1 พิมพ์เอกสารจัดทำสำเนาเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น 2 คีย์ข้อมูลทางบัญชี 3 นำเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทนำเข้าธนาคาร 4 รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น และดำเนินจัดเก็บเข้าแฟ้ม 5 รับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน รวมทั้งรวบรวมนำส่งเอกสารระหว่างสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานระยอง 6 ประสานงาน ดำเนินงาน และจัดทรัพยากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเช่น การเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 7 ติดต่อประสานงานและดำเนินการติดตามผลของการประสานงานนั้นๆ สำหรับงานการเงินและบัญชี 8 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter