พนักงานช่างสำรวจและเขียนแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่(อาคาร2 ชั้น3)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 27
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
ประสบการณ์: 1-2 ปี
รายได้: 12,700 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ
ลักษณะงาน: 1. เขียนแบบงานวิศวกรรม และงานระบบต่างๆ

2.ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนํามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ

3.เขียนแบบอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบ มอบหมาย

4.สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลการก่อสร้างสถานีน้ำมันร่วมกับทีม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแบบ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter