พนักงานการเงิน วิเคราะห์ Finance Leasing

สถานที่ปฏิบัติงาน: Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 - 3 ปี หรือมากกว่า
- มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้าน Leasing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการคิดคำนวนต้นทุนทางการเงิน ความคุ้มค่า และทักษะการวิเคราะห์ได้อย่างดี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
รายได้และสวัสดิการ : ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะงาน: - การให้เช่ารถและการให้เช่าช่วงรถ ให้บริการแก่ ปตท. และบริษัทในกลุ่มในรูปแบบ Shared Services
- วิเคราะห์รูปแบบการให้บริการงานจัดหายานพาหนะ จัดหาโดยการประมูลร่วมกับบริษัทในเครือ
- วิเคราะห์ความจำเป็นในการให้บริการจัดทำข้อกำหนดของรถยนต์ ที่ต้องการจัดหา เจรจาต่อรองและกำหนด
เงื่อนไขเพื่อให้การจัดหายานพาหนะ และจัดทำฐานข้อมูลรถ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter