ผู้ช่วยนักกฎหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 23 ถึง 34
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
สาขา ป.ตรี + เนติบัณฑิต หรือ ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
คุณสมบัติอื่นๆ ป.ตรี + เนติบัณฑิต บุคคลิดี สุภาพเรียบร้อย พูดจาฉะฉาน พร้อมเริ่มงานได้ทันที
ความสามารถอื่นๆ
ขับรถได้ Computer Microsoft Office.
ประสบการณ์: 1
รายได้: 16,000 - 21,995 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี + OT 48 ช.ม.
ลักษณะงาน: งานสัญญาจัดหาพัสดุ - จัดทำนิติกรรม/สัญญา/ข้อตกลง ตามกฏระเบียและข้อกำหนดของปตท. ว่าด้วย การพัสดุ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ความเห็นทางกฏหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา พิจารณาเอกสารทางกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนงานของสำนักงานใหญ่และหน่วยงานธุรกิจและบริษัทในกลุ่มปตท. หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบสัญญา และจัดทำสัญญา ประเภท Lng - เสนอลงนามสัญญา -จัดทำสัญญาของบริษัทใครเครือ -บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้แทน
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter