ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว-วังหิน
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จันทรเกษม, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: อายุ 22-35 ปี
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายได้: 13,000 - 15,000 บาท ค่าตำแหน่ง 500 บาท ค่า incentive ตามผลงาน
ลักษณะงาน: บริหารจัดการสาขา
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ: ค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินสิทธิ์
ค่าทันตกรรมส่วนเกินสิทธิ์
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
ประกันชีวิตเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
เงินช่วยเหลือมรณกรรม
เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวมรณกรรม
เงินช่วยเหลือประสบภัย
ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
กองทุน ฌาปนกิจ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

สมัครงาน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter