พนักงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส (นโยบายและวางแผน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดีมาก
ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
รายได้: ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
ลักษณะงาน: - การจัดการด้าน FD/JD, Job Evaluation, Employee Engagement, ระบบ ISO
- HRD : การทำ IDP, ระบบ Competency, ระบบ Training, Training Evaluation
- HRM : โครงสร้างเงินเดือน, ระบบ PMS, ระบบ Compensation, Remuneration & Benefits
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการคุ้มครอง   สุขภาพพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter