ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)

สถานที่ปฏิบัติงาน: GPSCระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: - เพศ ชาย
- อายุ 25-35ปี
- ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส.
- เครื่องมือวัดและควบคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1-2ปี
รายได้: 12,500 - 14,000 บาท ค่าน้ำมัน 1,900 บาท
ลักษณะงาน: - บำรุงรักษาอุปกรณ์ Instrument ตามแผนงานที่วางไว้
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ Instrument ที่ชำรุดใหเทำงานได้ตามปกติ
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามข้อมตกลงว่าจ้าง
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter