ช่างเขียนแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี (OC ชลบุรี)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: นาป่า, อำเภอ/เขต: เมืองชลบุรี, จังหวัด: ชลบุรี
คุณสมบัติ: - เพศชาย
- อายุ 20 - 35ปี
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างเขียนแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 16,000 - 16,000 บาท ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพเพิ่ม 1,500-2,000บาท / OT
ลักษณะงาน: - เขียนแบบระบบท่อส่งก๊าซ และเครื่องกล
- เขียนแบบระบบไฟฟ้า
- เขียนแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter