บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

ร้านฮั่วเซ่งฮง

หน้าที่ของ BSA (ฮั่วเซ่งฮง)

1. เราฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารร้าน ฮั่วเซ่งฮง ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละสาขา รวมถึงรายละเอียดในคู่มือมาตรฐานการบริหารงานร้านให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO90001 ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท.
2. เราจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศและสดใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ดีที่สุด
3. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารร้าน ฮั่วเซ่งฮง ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมุ่งส่งมอบความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า