บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto

หน้าที่ของ BSA (ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto)

1. เราจัดส่งช่างที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญให้แก่ศูนย์บริการ FIT Auto และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท. รวมถึงให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
2. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารศูนย์บริการ FIT Auto ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งมุ่งส่งมอบการบริการซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า