บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

ร้านกาแฟ Cafe Amazon

หน้าที่ของ BSA (Amazon)

1. เราฝึกอบรมทั้งหลักสูตรการบริหารร้าน Café Amazon และ หลักสูตร Barista ให้แก่พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละสาขา รวมถึงรายละเอียดในคู่มือมาตรฐานการบริหารงานร้าน ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท.
2. เราจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน และวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ดีที่สุด
3. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารร้าน Café Amazon ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO90001 ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมุ่งส่งมอบความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า