ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 11, 2019
Contractor, System Analyst
22,500 บาท + OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ชั้น 17 อาคาร SJ
July 19, 2019
Web Developer
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
July 19, 2019
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่า Standby อาคาร SJ ชั้น 17
June 7, 2019
Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
February 26, 2019
พนักงาน Contractor,Hire to Retire
15,000 - 22,000 บาท GC RO