ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
15,000 - 18,522 บาท ค่าชำนาญการ 5,000 บาท , ค่าโทรศัพท์ 500 บาท , ค่าเสี่ยงภัย 2,000 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 500 บาท ปตท.สนญ.