ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานสารสนเทศ
16,000 บาท +ประสบการณ์ ,ค่าเช่าบ้าน 2,500 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 1,500 บาท PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 / ศูนย์ฝึกอบรม OBA วังน้อย
November 6, 2019
IT Support
16,000 บาท +ประสบการณ์ ค่าเช่าบ้าน 2,500 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 1,500 บาท PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 / ศูนย์ฝึกอบรม OBA วังน้อย