ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 26, 2018
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
May 17, 2018
พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)
15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
16,000 - 20,000 บาท OT+ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน จป วิชาชีพ (ส่วนกลาง)
22,000 - 25,000 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1000 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 25,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานอบรมอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 24,997 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
July 25, 2018
เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร (ชั่วคราว)
14,724 บาท ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A ชั้น8)
July 25, 2018
Accounting Assistant
16,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
May 21, 2018
Contractor, Office System & Devices
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 17, 2018
พนักงานทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและข้อมูล) ส่วนกลาง
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานบัญชีการเงิน อาวุโส (ส่วนกลาง)
25,000 - 30,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)
15,000 - 20,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
September 4, 2018
Administrative Assistant
15,000 - 25,000 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ENCO A
May 17, 2018
เลขานุการ
15,000 - 20,000 บาท ค่า TOEIC ,OT,ค่าประสบการณ์ 5%ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
November 7, 2016
Contractor Onsite & Service Management
11,500 - 18,500 บาท OT +ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก PTT ICT (Enco A)