ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 21, 2019
Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 11, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท + OT , ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 18,999 บาท ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
May 29, 2019
IT Contact Center
15,000 - 23,000 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก, ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด) อาคาร SJ Infinite ชั้น 17