ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท อาคาร SJ ชั้น 17
June 7, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่า Standby อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Retail&Service Station Operation Support
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Rollout POS Installation
16,000 - 19,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก , ค่า Standby , ค่าโทรศัพท์ อาคาร SJ ชั้น 17