ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
June 22, 2018
ผู้ช่วยบริหารสัญญา
16,000 - 17,600 บาท 0T ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 21, 2018
Contractor, Training & Audit
16,000 - 19,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 21, 2018
Contractor, Onsite & Services Management
16,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 16, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
16,000 - 20,000 บาท OT+ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 21, 2018
Contractor, Office System & Devices
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 17, 2018
เลขานุการ
15,000 - 20,000 บาท ค่า TOEIC ,OT,ค่าประสบการณ์ 5%ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A