ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 25, 2019
วิทยากร
15,500 - 18,500 บาท ตามตกลง + ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1,000 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 1,300 บาท ,ค่าพาหนะ 2,250 บาท ,ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท ปฏิบัติงานต่างจังหวัด /อาคาร 2 ชั้น 7