ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 21, 2018
นักพัฒนาชุมชน
19,200 - 2,625 บาท ค่าโทรศัพท์ 700 ,ค่าพาหนะ 6000 กรณีมีประสบการณ์ 3 ปี จ่าย 5% (คิดตามฐานเงินเดือน),กรณีเกิน3 ปีขึ้นไปจะจ่ายปีละ 500บาท(5ปีเท่านั้น) จ.สมุทรปราการ (บางกะเจ้า)
July 26, 2017
นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
22,680 - 26,255 บาท โอทีเหมาจ่าย 10% ค่าโทรศัพท์ 700 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3,000 (กรณี่ใช้รถตัวเองมาปฏิบัติงาน จะมีค่าเสื่อม 3,000 บาท) จ.สมุทรปราการ (บางกะเจ้า)
July 26, 2017
นักวิเคราะห์และวางแผน 
22,680 - 26,255 บาท โอทีเหมาจ่าย 10% ค่าโทรศัพท์ 700 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3,000 (กรณี่ใช้รถตัวเองมาปฏิบัติงาน จะมีค่าเสื่อม 3,000 บาท) จ.สมุทรปราการ (บางกะเจ้า) 
July 26, 2017
วิทยากรกระบวนการ 
19,200 - 22,227 บาท OT เหมาจ่าย 10% ค่าโทรศัพท์ 700 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3,000 (กรณี่ใช้รถตัวเองมาปฏิบัติงาน จะมีค่าเสื่อม 3,000 บาท)  จ.สมุทรปราการ (บางกะเจ้า)