นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

February 16, 2018

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานแบบครบวงจร เกี่ยวกับการให้บริการบุคลากรและการบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก มีความตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทจ้างเหมาบริการครบวงจร โดยมีการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก และบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วน ได้เสีย ด้วยทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย QSHE เพื่อยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ปฏิบัติ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย   มาตรฐานการดำเนินงาน  ข้อกำหนดและพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
  2. มุ่งเน้นการบริหารองค์กรอย่างบูรณาการ โดยประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการด้าน QSHE เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. ป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ เหตุฉุกเฉิน และภัยคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
  4. ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักด้าน QSHE ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ มีการควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
  6. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการรับฟังความต้องการ เพื่อนำใช้ในการทบทวน ปรับปรุง การดำเนินงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter